1
1

Tęczowy Piątek to zainicjowana przez organizację społeczną Kampanię Przeciw Homofobii cykliczna akcja odbywająca się od trzech lat w ostatni piątek października. Akcja ma na celu pokazać młodzieży LGBTQI, że w szkole jest miejsce również dla niej – że każdy i każda może czuć się w niej bezpiecznie i pełni realizować swój potencjał.
Kampania Przeciw Homofobii jest inicjatorem Tęczowego Piątku, ale to nauczyciele i nauczycielki wraz z uczniami i uczennicami sami decydują, czy i w jakim zakresie zaangażują się w jego organizację.

1
1

W ramach Tęczowego Piątku przedstawiciele i przedstawicielki Kampanii Przeciw Homofobii nie prowadzą zajęć w szkołach. KPH nie podejmuje też w żadnej szkole „działalności” w rozumieniu ustawy Prawo Oświatowe. W ramach Tęczowego Piątku KPH nie wchodzi na teren placówki, nie prowadzi żadnych zajęć dodatkowych, nie wysyła swoich przedstawicieli/ek i nie narzuca szkole jakiejkolwiek formuły obchodzenia Tęczowego Piątku.

1
1

Kampania Przeciw Homofobii występuje w roli pomysłodawcy inicjatywy. W tym roku nie musicie zgłaszać się do udziału w Tęczowym Piątku. To Wy decydujecie o formie swojego zaangażowania. Jako Kampania Przeciw Homofobii chcemy, aby Tęczowy Piątek obchodziło jak najwięcej szkół w Polsce. Nawet kilka tęczowych gadżetów czy wspomnienie o Tęczowym Piątku na lekcji wychowawczej, mogą sprawić, że jakiś uczeń, czy uczennica poczują się w szkole bezpieczniej.

1
1

Tak. W podstawach programowych znajdziemy stwierdzenie, że „Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka”. Podstawy z zakresu takich przedmiotów jak etyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia przewidują, że uczniowie i uczennice mają nabyć umiejętności i wiedzę związaną z prawami człowieka, edukacją antydyskryminacyjną, a także szacunkiem do innych ludzi. Pełną treść podstaw programowych uzasadniających organizację w szkole Tęczowego Piątku znajdziecie TUTAJ.
Ustawa Prawo oświatowe w swojej preambule przewiduje też, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

1
1

Nie. To, jak będzie wyglądał Tęczowy Piątek w danej szkole zależy w całości od społeczności szkoły – dyrektora_rki, nauczycieli i nauczycielek lub uczniów i uczennic. Prawo oświatowe nie przewiduje wszczynania żadnych specjalnych procedur przy podejmowaniu działań, które mieszczą się w podstawach programowych i realizowane są przez nauczycieli i nauczycielki w ramach zajęć szkolnych.

1
1

Nie. Art. 86 ustawy Prawo oświatowe, przewiduje, że organizacja pozarządowa może podjąć działalność w szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców oraz zgody dyrektora szkoły. Tęczowy Piątek nie wiąże się jednak z działaniem KPH w jakiejkolwiek szkole w jakiejkolwiek formie. Tęczowy Piątek w konkretnej szkole jest oddolną decyzją społeczności szkoły, która decyduje się wykorzystać pomysł zaproponowany przez Kampanię Przeciw Homofobii.

1
1

Nie. KPH udostępnia na stronie materiały informacyjne skierowane do nauczycieli i nauczycielek, które związane są z edukacją antydyskryminacyjną. Nauczyciele i nauczycielki dysponują autonomią, która pozwala im na wykorzystywanie w pracy dydaktycznej różnych materiałów, które zgodne są programem nauczania obowiązującym w szkole i pomagają osiągnąć cele zawarte w podstawie programowej. Ponieważ cele Tęczowego Piątku mieszczą się w tej podstawie, nauczyciele i nauczycielki mogą swobodnie korzystać z takich materiałów.

1
1

Nie. To prawda, że rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w zajęciach dodatkowych. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że działania podejmowane w czasie Tęczowego Piątku mają miejsce w czasie lekcji lub przybierają formę symboliczną (np. wywieszenie plakatu, wykonanie gazetki). Edukacja antydyskryminacyjna pozostaje w zgodzie z programem szkolnym i ujęta jest w podstawach programowych większości przedmiotów. W związku z tym, w większości przypadków, zgoda rodziców nie będzie wymagana. Taka zgoda byłaby konieczna wyłącznie gdyby Tęczowy Piątek organizowany był poza lekcjami szkolnymi lub poza budynkiem szkoły. Gdyby Tęczowy Piątek miała prowadzić organizacja niezwiązana ze szkołą, np. organizacja pozarządowa, konieczne byłoby wszczęcie specjalnej procedury opisanej w art. 86 ustawy Prawo oświatowe.

1
1

Nie. Ustawa Prawo oświatowe w swojej preambule przewiduje, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Szkoła sama decyduje w jaki sposób chce włączyć się w akcję. Działania nauczycieli_lek, uczniów i uczennic oraz dyrektorów mieszczą się w ramach podstawy programowej, która nakazuje przekazywanie uczniom i uczennicom wiedzy z zakresu praw człowieka, demokracji, szacunku do innych osób.

1
1

To prawda, że zgodnie z art. 48 Konstytucji, rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jednak prawo to nie jest nieograniczone. Rodzice mają przestrzeń poza szkołą na przekazywanie dzieciom swojego systemu przekonań. Dzieci również mają prawa. Ten sam artykuł nakazuje rodzicom respektowanie praw dzieci do wolności ich sumienia, wyznania i ochrony ich przekonań. Poza tym Konstytucja w art. 70 przyznaje im prawo do nauki (art. 70 Konstytucji), z którym wiąże się prawo do uzyskania rzetelnej edukacji, wiedzy i wykształcenia.
Trybunał Konstytucyjny już w 2003 r. wyraził pogląd, że Konstytucja nie może gwarantować (i nie gwarantuje), że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców. (wyrok TK z 27.05.2003 r., K 11/03). Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Dojan i inni przeciwko Niemcom oraz Kjeldsen, Busk Madsen i Pedersen przeciwko Danii wskazał, że informacje lub wiedza objęte programem nauczania powinny być przekazywane w sposób obiektywny, krytyczny i pluralistyczny. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności nie gwarantuje nikomu prawa do unikania konfrontacji z opiniami, które są w sprzeczności z opiniami danej osoby.
Dodatkowo, Konwencja o prawach dziecka w art. 29 pkt b przewiduje, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na „rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych”, zaś w punkcie d) na „przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia”.

1
1

Przy poprzedniej edycji szkoły spotkały się z reakcją ze strony niektórych kuratoriów oświaty. Dyrektorzy placówek otrzymali wezwania do udzielenia odpowiedzi na pytania związane z udziałem szkoły w Tęczowym Piątku. Pytania te dotyczyły kwestii związanych z formułą Tęczowego Piątku oraz zmierzały do ustalenia czy Tęczowy Piątek został zorganizowany bez dopełnienia niezbędnych procedur i czy łamał prawo oświatowe – co nie miało miejsca.
Placówki otrzymały również pytania zadane w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pytania te również zmierzały do ustalenia czy Tęczowy Piątek został zorganizowany z naruszeniem prawa oświatowego.
Kampania Przeciw Homofobii udzielała bezpłatnych porad prawnych wszystkim, którzy napotykali na takie problemy. Nie mamy sygnałów, aby wobec dyrektorów placówek czy nauczycieli wyciągnięto w związku z Tęczowym Piątkiem konsekwencje prawne lub dyscyplinarne.

1
1

W ramach Tęczowego Piątku KPH nie przyjeżdża do szkół w ramach Tęczowego Piątku, nie wygłasza wykładów ani nie prowadzi warsztatów.

1
1

Tak. Każdy edukator i edukatorka oraz młodzież szkolna mogą zaangażować się w świętowanie Tęczowego Piątku. KPH nie prowadzi zgłoszeń do udziału, to Wy decydujecie czy i w jakim zakresie weźmiecie udział w Tęczowym Piątku.

Nasze działania realizujemy dzięki darowiznom – wesprzyj nas

ⓒ 2019 Kampania Przeciw Homofobii ul.Solec 30A, 00-403 Warszawa, KRS 0000111209